ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ - ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΟ ΚΛΑΣΜΑ - EASYSCHOOL.GR

 

-

 

+
_______
=

_______
_______
_______

 

______________

 

 

 

 

 

Για να βρεις το αποτέλεσμα μπορείς να μετατρέψεις τα κλάσματα σε ομώνυμα και να κάνεις τις πράξεις ή αλλιώς κάνε κάθε κλάσμα δεκαδικό αριθμό διαιρώντας αριθμητή και παρονομαστή και μετά τις υπόλοιπες πράξεις.

 

ΝΕΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ