ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ - ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΠΛΟ - EASYSCHOOL.GR

 

 

=
_______

_______
_______

 

________

 

 

 

 

 

Για να μετατρέψουμε ένα σύνθετο κλάσμα σε απλό πολλαπλασιάζουμε τους άκρους όρους μεταξύ τους για να βρούμε αριθμητή και τους μέσους μεταξύ τους για να βρούμε παρονομαστή.

ΝΕΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ