ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕ ΤΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ

 

 

ΟΝΟΜΑ:____________________________________ΤΑΞΗ:_________

ΗΜΕΡ:_______________________________

 

 

Τ__ αγ__ν__σ__α της σκυτα____δρ____ίας πρ__έρχ__τα__ από τ__υς αρχαί__υς αγγ______αφόρ__υς , τ__υς σκυτα____δρό____υς π__υ ____τέφ__ραν στρατ__ωτ__κά __ηνύ__ατα , παραδίν__ντάς τα __ ένας στ__ν ά______ν __έχρ__ να φτάσ__υν στ__ν πρ____ρ__σ__ό τ__υς . Τέσσ__ρ__ς αθ__ητές  από κάθ__ χ__ρα ____ταφέρ__υν τη σκυτά__η τρέχ__ντας δ__αδ__χ__κά __έρ__ς της απόστασης  (τ__ 1/4) , ____ α____αγές π__υ γίν__ντα__ βάσ____  συγκ__κρ____ένων καν__ν__σ____ν κα__ τ__χν__κ__ν κα__ __έσα σ__ πρ__καθ__ρ__σ__ένα όρ__α . Στ__ Ο__υ__π__ακό  πρόγρα____α __ντάχθηκ__ τ__ 1912 στη Στ__κχό____η  γ__α τ__υς άντρ__ς  κα__ τ__ 1928 στ__ Ά__στ__ρντα__ γ__α τ__ς γυναίκ__ς.

 

 

 

 

www.EA§¥$€HOOL.gr

 

_Γράμματα που πρέπει να βάλεις

στη θέση τους

_

ο_ε_ι_λ_ώ_μ_