ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΑ! ΟΝΟΜΑ:_______________________________________________ΤΑΞΗ:____ΗΜΕΡ:________________

..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... 1 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... 1 ..... .....
..... ..... ..... ..... 3 ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... 2 .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... 3 .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... 4
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
        ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ       

1. Είναι νυκτόβιο θηλαστικό
2. Είναι δενδρόβιο θηλαστικό
3. Μερικά είδη θηλαστικών ζουν σε...
4. Θηλαστικά με ειδικό σάκο μεταφοράς των νεογνών
ΚΑΘΕΤΑ       

1. Θηλαστικό που ζούσε στην Ελλάδα και έχει εξαφανιστεί
2. Λέγεται ασπάλακας και ζει στο έδαφος σε..
3. Είναι υδρόβιο θηλαστικό


Powered by CrosswordMaker v1.6