ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΑ! ΟΝΟΜΑ:_______________________________________________ΤΑΞΗ:____ΗΜΕΡ:________________

..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 3 ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 4 ..... ..... ..... .....
..... ..... 1 ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... 1 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... 2 ..... .....
..... ..... ..... 2 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... 3 ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... 4 ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
        ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ       

1. Εκεί γίνεται η επεξεργασία του πετρελαίου.
2. Ένα από τα κλάσματα του πετρελαίου.
3. Είναι και αυτή παράγωγο πετρελαίου.
4. Τα προϊόντα του πετρελαίου λέγονται.
ΚΑΘΕΤΑ       

1. Από εκεί αντλείται το πετρέλαιο.
2. Νησί στην Ελλάδα που υπάρχουν κοιτάσματα πετρελαίου.
3. Η καλύτερη βενζίνη έχει περισσότερα...
4. Έτσι λέγεται το πετρέλαιο που δεν έχει επεξεργαστεί.


Powered by CrosswordMaker v1.6