Ετοιμάστε με ένα κλικ, ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ του Γυμνασίου.

Β/θμια εκπ/ση εδώ

Σχολείο Οδός αριθμ: Σχολικό έτος _

Τάξη: Τμήμα: Μητρώο :

Έλεγχος επίδοσης


Επώνυμο Όνομα μαθητή /τριας:_ Πατρώνυμο:

Όνομα μητέρας:

Μαθήματα 1ο Τρίμηνο 2ο Τρίμηνο

3ο-Τρίμηνο

  Διδάσκοντες
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Σβήσιμο Α τριμήνου Σβήσιμο Β΄τριμήνου Σβήσιμο Γ΄τριμήνου

Απουσίες σύνολο: Δικαιολογημένες: Αδικαιολόγητες:

Αποβολές:

Ημερομηνία έκδοσης

Διευθυντής (Όνομα) Καθηγητής (Όνομα)

   

Τα στοιχεία δεν αποθηκεύονται στο easyschool.gr

source code and cliparts by easyschool.gr

Επικοινωνία