Προβλήματα για μικρές τάξεις
Βρες αν είναι πρώτος αριθμός

Γράψτε αριθμό: