Υλικό καθημερινής ανανέωσης.
  • Ο εγωιστής γίγαντας
  • Ασκήσεις α΄Δημοτικού
  • Μπερδεμένες προτάσεις
  • Γράμματα με τη σωστή φορά, Α΄τάξη
  • Μηχανή παραγωγής φύλλων εργασίας

  • Γραμματική, πίνακες ρημάτων
  • Γνώσεις δημοκρατικού πολιτεύματος Στ , ΕΜΕΠ