ΒΡΕΣ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΙΣ %
        Ονοματεπώνυμο_________________________________________Ημερ___________Τάξη____
       Πρώτη άσκηση: Πόσο είναι το 450% του 1040
       % = ______________________________________
       Δεύτερη άσκηση: Πόσο είναι το 254% του 845
       % = ______________________________________
       Τρίτη άσκηση: Πόσο είναι το 4,2% του 85,9
       % = ______________________________________
       Τέταρτη άσκηση: Πόσο είναι το 28,9% του 876,9
       % = ______________________________________
       Πέμπτη άσκηση: Πόσο είναι το 176,4% του 155,8
       % = ______________________________________
       Έκτη άσκηση: Πόσο είναι το 78,2% του 156,45
       % = ______________________________________
        "EA§¥$€HOOL.G®
       Συμβουλές: Πολλαπλασίασε τους αριθμούς και διαίρεσε το αποτέλεσμα με το 100.
       Λύσεις
       4680 - 2146,3 - 3,6078 - 253,42 - 274,83 - 122,34