ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕ ΤΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ

 

 

ΟΝΟΜΑ:____________________________________ΤΑΞΗ:_________

ΗΜΕΡ:_______________________________

 

 

Στην __στορ__α της γης έχο__ν καταγρα__ε__ αρκετές ____σ__κές καταστρο__ές με τρομερές σ__νέπε__ες γ__α την ανθρώπ__νη ζωή,το ____σ__κό περ__β______ον κα__ την __στορ__α.Μεγ____ο__ σε__σμο__,πτώσε__ς μετεωρ__τών,π__ρκαγ__ές κα__ π__ημμύρες  α______ζο__ν β__α__α το ρο__ της __στορ__ας κα__ μεταβ______ο__ν δραματ__κ__ τ__ς σ__νθήκες δ__αβ__ωσης γ__α ανθρώπο__ς κα__ ζώα.Στ__ς 26 Δεκεμβρ__ο__ 2004 ένας τερ__στ__ος __ποθα____σσ__ος σε__σμός στον __νδ__κό ωκεανό προκα__ε__ ένα εξα__ρετ__κ__ καταστρο____κό πα______ροϊκό κύμα πο__ καταστρέ__ε__ τ__ς ακτές των χωρών το__ __νδ__κού ωκεανού κα__ σκοτώνε__ εκατοντ__δες  χ________δες ανθρώπο__ς.

 

 

 

 

EA§¥$€HOOL

 

_Γράμματα που πρέπει να βάλεις

στη θέση τους

_

υ_ί_ι_λ_φ_ά_

 

 

 

ΣΩΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

Στην ιστορία της γης έχουν καταγραφεί αρκετές φυσικές καταστροφές με τρομερές συνέπειες για την ανθρώπινη ζωή, το φυσικό περιβάλλον και την ιστορία. Μεγάλοι σεισμοί, πτώσεις μετεωριτών ,πυρκαγιές και πλημμύρες  αλλάζουν βίαια το ρου της ιστορίας και μεταβάλλουν δραματικά τις συνθήκες διαβίωσης για ανθρώπους και ζώα. Στις 26 Δεκεμβρίου 2004 ένας τεράστιος υποθαλάσσιος σεισμός στον ινδικό ωκεανό προκαλεί ένα εξαιρετικά καταστροφικό παλιρροϊκό κύμα που καταστρέφει τις ακτές των χωρών του ινδικού ωκεανού και σκοτώνει εκατοντάδες  χιλιάδες ανθρώπους.

EA§¥$€HOOL